Carolina och Vanja skriver i Blendow Lexnova – Fastighetsjuridik

Publicerad: 2018-05-09

Carolina Gustavsson och Vanja Hermansson skriver i Fastighetsjuridik om lägre bygglovsavgifter vid långsam handläggning av byggnadsnämnden.

“Regeringens bedömning är att det bör införas ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister överskrids för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan.

Kravet på att handläggningen ska ske skyndsamt ska kvarstå. Tidsfristerna ska dock förändras och börja löpa när ansökan kommer in till nämnden, det vill säga inte som i nuvarande lagstiftning som stadgar att tidsfristen ska börja löpa när en komplett ansökan kom in. Förslaget innebär att Byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från den dag ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ. Om nämnden inom tre veckor förelägger sökanden att avhjälpa en brist i ansökan ska tidsfristen räknas från den dag då bristen avhjälptes. Det ska gå att förlänga den ursprungliga tidsfristen en gång med tio veckor om det är nödvändigt med hänsyn till handläggningen eller utredningen i ärendet.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Lexnova_CG_VH_April2018

Carolina Gustavsson

Vanja Hermansson