Dom i HD – Skadeståndstalan i hyrestvist preskriberad

Publicerad: 2014-04-08

Publicerad: 3 april 2014

Skadeståndstalan i hyrestvist preskriberad
HD: Tingsrätten avvisade hyresgästens talan när det var nio månader kvar på den tvååriga preskriptionstiden i jordabalken. Eftersom hyresgästen då hade tillräckligt med tid för att inleda ett nytt förfarande inom preskriptionstiden har den första rättegången ingen betydelse för preskriptionsfrågan.

Hyresvärden, företrädd av advokaterna Anders Anell och Therese af Jochnick, Landahl Advokatbyrå, sade upp hyresavtalet med en restaurang i Västerås, varpå restaurangen lämnade lokalen i januari 2007. I augusti 2007 väckte restaurangen talan om ersättningsskyldighet för hyresvärden, men tingsrätten fann att en skiljeklausul var tillämplig och avvisade därför talan. Restaurangen påkallade då skiljeförfarande i november 2008, men efter att hyresvärden förklarat att man inte avsåg att ställa säkerhet för ersättningen till skiljemännen, återkallade restaurangen sin skiljedomstalan med en avskrivning som följd.

I juli 2009 stämde restaurangen återigen hyresvärden på 2,5 miljoner kronor i ersättning. Hyresvärden invände nu att hyresgästens talan var preskriberad eftersom talan inte väckts inom tvåårsfristen enligt 12 kap. 61 § jordabalken. Tingsrätten höll med, men hovrätten kom fram till att restaurangens första stämning mot hyresvärden hade brutit den tvååriga specialpreskriptionen och att den aktuella fordran därför inte var preskriberad.

Tillräcklig tid att väcka ny talan
Högsta domstolen kommer nu fram till att fordran är preskriberad.

Eftersom restaurangen inte väckt talan inom 30 dagar efter det att skiljenämnden avskrivit målet, medför skiljeförfarandet inte att talan i detta mål ska anses ha väckts inom preskriptionsfristen, konstaterar Högsta domstolen, som sedan prövar frågan om den första rättegången ska tillmätas någon betydelse i preskriptionshänseende.

Här skriver Högsta domstolen att när ett rättsligt förfarande har inletts och avslutas utan prövning i sak vid en tidpunkt då borgenären har tillräcklig tid på sig att inleda ett nytt förfarande, har det först inledda förfarandet ingen betydelse för preskriptionsfrågan.

I det här fallet återstod det ungefär nio månader av tvåårsfristen när restaurangens talan avvisades i den första rättegången. Det anser Högsta domstolen – som tar sin utgångspunkt i skiljeförfarandelagens 30-dagarsfrist – är tillräcklig tid för att inleda ett nytt förfarande. Den första rättegången ska därför inte tillmätas någon betydelse i preskriptionshänseende och slutsatsen blir att restaurangens fordran är preskriberad.

Ett justitieråd är skiljaktigt gällande motiveringen.