Dom i hovrätten rörande uppsägning av lokalkontrakt genom kungörelse samt utformning av kungörelsen

Publicerad: 2014-03-10

Stockholms kommun krävde att en bostadsrättsförening skulle se till att Club Privé upphörde med sin verksamhet i huset. Bostadsrättsföreningen hade då att säga upp ett lokalhyresavtal med en hyresgäst med skyddade personuppgifter och som saknade känt hemvist i Sverige. Uppsägning av avtalet kan då ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. För att det inte senare skulle kunna ifrågasättas huruvida uppsägning genom kungörelse var rätt, lät bostadsrättsföreningen Polisen göra en utredning varefter Polisen utfärdade underlag för kungörelsedelgivning.

Bostadsrättsföreningen begärde då biträde av Länsstyrelsen för att låta delge uppsägningen genom kungörelse. Länsstyrelsen utformade kungörelsen enligt reglerna i 47 § Delgivningslagen. I kungörelsen angavs att det rörde sig om uppsägning av ett hyresavtal och att handlingarna fanns tillgängliga på Länsstyrelsen.

Hyresgästen vägrade flytta och gjorde gällande att uppsägningen var ogiltig eftersom inte hela texten i uppsägningshandlingen tagits in i kungörelsen.

Tingsrätten fann att uppsägning skett på korrekt sätt och ålade hyresgästen att avflytta. Svea Hovrätt fastställde genom dom den 8 oktober 2013 tingsrättens dom. Den 7 februari 2014 beslutade Högsta Domstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Slutsatsen är att när Länsstyrelsen biträder enskild vid kungörelse av uppsägning, behöver inte hela uppsägningshandlingen tas in i kungörelsen.

Läs hela domen här: Dom mål T 5358-13