Expertkommentar av Eric Grimlund

Publicerad: 2018-07-13

Eric Grimlund har skrivit en expertkommentar med rubriken “Betalning för ÄTA trots brister i uppfyllandet av formkraven”.

“Konsekvensen av att arbeten utförts utan skriftlig beställning är att entreprenörens rätt till betalning blir en öppen fråga. Det föreskrivs nämligen i 2 kap 8 § att arbeten utförda utan skriftlig beställning bara berättigar till ersättning om det annars vore oskäligt. Rätten till betalning skall i denna situation alltså ytterst bedömas med ledning av ett oskälighetsrekvisit.”

Läs hel kommentaren här: Expertkommentar_Lexnova_EG_Juni_2018

Eric Grimlund