Bostadsbebyggelse på tidigare industrifastighet

Publicerad: 2020-06-12

Landahls medarbetare Anna Wernerman har skrivit en artikel på Förvaltarforum i ämnet bostadsbebyggelse på tidigare industrifastighet.

Utdrag ur artikeln:

“Av aktuella domar från MÖD framgår det att det under 1900-talet och fram till cirka 1970 hade bedrivits industriell verksamhet på de i målen aktuella fastigheterna. Vare sig föreningen eller bolaget var dock de aktörer som hade bedrivit de tidigare industriverksamheterna.

Fråga i målet var bland annat om länsstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet, hade rätt att rikta föreläggande om att vidta vissa undersökningsåtgärder mot föreningen samt bolaget utifrån att dessa aktörer senare hade bebyggt de gamla industritomterna under slutet av 1980-talet respektive 1990-talet.” 

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet.

Har du frågor om exploatering och bebyggelse av industrimark?

Kontakta Anna Wernerman, advokat på Landahl Advokatbyrå