Detaljplaner och klagorätten

Publicerad: 2020-12-21

Under vilka förutsättningar kan ett beslut om antagande av detaljplan överklagas av en förening med ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen, och hur förhåller sig förvaltningslagen, plan- och bygglagen och Århuskonventionen till varandra i denna fråga? Anna Wernerman ger i denna artikel hos Lexnova sin analys, mot bakgrund av avgöranden från Högsta domstolen.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet.

Har du frågor om exploatering och bebyggelse av industrimark?

Kontakta Anna Wernerman, advokat på Landahl Advokatbyrå