Dom i hovrätten rörande optionsavtal om upplåtelse av bostadsrätt

Publicerad: 2014-03-07

År 1998 ombildades en hyresfastighet i Bromma till bostadsrätt. Alla hyresgäster i huset förvärvande inte bostadsrätt till sina lägenheter. I samband med köpet tecknades ett optionsavtal vilket gav tidigare fastighetsägaren rätt att till vissa angivna villkor förvärva bostadsrätt till lägenheterna när de blev lediga.

En lägenhet blev ledig år 2001 och uppläts då med bostadsrätt enligt optionsavtalet. När ytterligare två lägenheter blev lediga erbjöds inte den tidigare fastighetsägaren att teckna upplåtelseavtal enligt optionsavtalet utan föreningen bjöd ut lägenheterna på marknaden och erhöll 3 000 000 kr respektive 2 210 000 kr.

Fastighetsägaren väckte då talan mot bostadsrättsföreningen med yrkande om ersättning motsvarande köpeskillingen för lägenheterna vilket motsvarade den skada hon lidit som följd av att bostadsrättsföreningen inte följt optionsavtalet.

Solna tingsrätt ogillade talan. Svea hovrätt har genom dom den 27 februari 2014, mål nr T 3709-13 bifallit fastighetsägarens talan och ålagt bostadsrättsföreningen utge yrkat belopp jämte kostnader.

Hovrätten konstaterade att det rört sig om ett optionsavtal och inte ett förhandsavtal. Hovrätten konstaterade vidare att optionsavtal avseende lös egendom är bindande såvitt inte lagstiftning eller särskilda omständigheter föranleder undantag från huvudregeln. Efter analys av i målet relevanta omständigheter fann hovrätten att det inte fanns varken lagstiftning eller omständigheter som skulle föranleda till avsteg från huvudregeln. Optionsavtalet var således bindande och bostadsrättsföreningen ålades ersätta den tidigare fastighetsägaren för den skada hon lidit, dvs. värdet av bostadsrätterna totalt 5 210 000 kr.

Läs hela domen här: Dom mål T 3709-13