OFFENTLIG AUKTION: Stora Lökholmen

Publicerad: 2022-04-13

Vi inbjuder härmed till deltagande i offentlig auktion enligt samäganderättslagen för försäljning av tre fastigheter som tillsammans benämns Stora Lökholmen. Stora Lökholmen består av en större ö med kobbar och skär som finns belägen cirka 20 – 30 minuters båtresa från Dalarö (sju  distansminuter i 14 – 20 knop). Dalarö ligger cirka 40 km från Stockholm.

Advokat Johan Gustavsson, Landahl Advokatbyrå, har förordnats till god man för försäljningen.

 

Annonsen har uppdaterats per den 2022-05-18

 

Beskrivning

Stora Lökholmen är ett naturskönt område med en större och ett antal mindre skärgårdsöar/kobbar. Öarna består av tre fastigheter, Haninge Kymmendö 1:21, 1:37 och 1:38. Inga hyresgäster finns, utan nuvarande ägare disponerar alla byggnader.

Fastigheterna om ca 145,4 ha innefattar mark och vatten fördelat enligt följande

Småhusmark 1:21 – 8,8 ha
Vatten 1:21, 1:37 och 1:38 – 125,1 ha
Skogsmark 1:37 och 1:38 – 9,5 ha
Övrig mark – 2 ha
Total areal – 145,4 ha
Virkesförråd –  ca 3 700 kbm
Ingen jakträtt är upplåten.

Bebyggelse finns enbart på den större ön. Huvudbyggnadens uppskattade area är ca 125 kvm boyta. De befintliga stora fönsterpartierna i denna ger utsikt ut över vattnet och ett stort ljusinsläpp. Därutöver finns ett gästhus om cirka 30 kvm och förråds- och övriga byggnader. Samtliga byggnader har enkel standard. Uppvärmning av bostads- och gästhuset sker genom direktverkande el. Tillgång till vatten finns genom borrad brunn (enskilt vatten). Avlopp saknas.

En nyligen renoverad egen brygga finns anlagd i anslutning till husen.

På ön finns ett attefallshus som inte tillhör fastigheterna och som inte omfattas av den offentliga auktionen. Ägarna av attefallshuset är villiga att i samband med försäljningen av fastigheterna, i ett separat avtal, överlåta attefallshuset till ett fast pris om 160 000 kronor. Vid frågor gällande detta hus ombeds ni kontakta ägarnas jurist, Mattias Synnergren på Familjens Jurist, mattias.synnergren@familjensjurist.se, tfn 08 709 83 87.

 

Visning

Vi kommer att anordna en visning av huvudön med byggnader den 13 maj 2022 samt en möjlighet för omvisning den 20 maj 2022. Visningarna kommer att arrangeras genom att kostnadsfri båttaxi vid båda tillfällena erbjuds från Dalarö Hotellbrygga kl 09.00 och med returresa så att ni är åter vid Dalarö Hotellbrygga cirka kl 11.00. Erbjudandet gäller i mån av plats på båten.

För att kunna planera för visningen ber vi att ni anmäler er avsikt att delta genom e-post till mikaela.debares@landahl.se. Skulle vi behöva avhålla visning den 13 maj 2022 kl. 12.15-15.00 kommer detta att meddelas de som inte får möjlighet att delta vid den tidigare visningen.

 

Auktion

Auktionen kommer äga rum den 2 juni 2022 på Hotell Birger Jarl i Stockholm med adress Tulegatan 8, 113 53 Stockholm, med start klockan 10:00. För att få delta i auktionen kommer ni att behöva registrera och legitimera er hos auktionsförrättaren, som tilldelar varje budgivare ett budgivarnummer. Registrering kan göras under 30 minuter innan auktionsstart. Av skäl som redogörs för under rubriken ”Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen” kommer enbart fysiska personer att tillåtas delta i auktionen.

Deltagande i auktionen kan ske genom ombud. Ombudet ska i sådant fall till auktionsförrättaren inge en skriftlig fullmakt som ger ombudet behörighet rätt att för fullmaktsgivaren lämna bindande bud liksom att i övriga avseenden företräda denne i auktionen samt att för fullmaktsgivaren underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet. Ombudet ska ombesörja registrering av fullmaktsgivaren enligt ovan och giltig legitimation ska i sådant fall uppvisas både för fullmaktsgivaren och ombudet.

Så snart auktionen avhållits avses ett fastighetsöverlåtelseavtal ingås med den budgivare som avgett högsta budet. Eftersom avtalet innebär att handpenning om 10 % av köpeskillingen ska betalas till Landahl Advokatbyrås klientmedelskonto direkt vid kontraktstecknandet så kommer vi, inför undertecknandet, att be köparen att verifiera att denne innehar tillgängliga medel för direktöverföring. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt av avgivna anbud. Vi kommer även att förbehålla oss rätten att omedelbart häva ett avtal där handpenningen inte erläggs på avtalad tid, för att erbjuda annan budgivare att förvärva fastigheterna.

Det fastighetsöverlåtelseavtal som ska gälla för försäljningen kommer att läggas ut här omkring en vecka innan auktionen avhålls.

Vänligen föranmäl er avsikt att delta på auktionen till Mikaela de Barès genom e-post till mikaela.debares@landahl.se senast två vardagar innan auktionsdagen.

 

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Fastigheterna Haninge Kymmendö 1:37 och 1:38 är taxerade som lantbruksenheter (typkod 199) och ligger inom en socken som enligt jordförvärvsförordningen (2005:522) är att anse som glesbygd. Det innebär att fastigheterna omfattas av jordförvärvslagen (1979:230) och dess krav på förvärvstillstånd.

Enligt det fastighetsöverlåtelseavtal som ska ingås så ska köparen ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen omedelbart efter att avtal ingåtts. Tillträde kommer att kunna ske först efter att förvärvstillstånd beviljas. Skulle förvärvstillstånd inte medges köparen så blir förvärvet ogiltigt och handpenningen återbetalas.

Möjligheten för en juridisk person att beviljas ett förvärvstillstånd för ett förvärv av fastigheterna Haninge Kymmendö 1:37 och 1:38 är ytterst begränsat, medan fysiska personer enligt vår bedömning normalt beviljas förvärvstillstånd. Med hänsyn härtill har delägarna till fastigheterna enats om att inte tillåta juridiska personer att delta på auktionen.

Vi uppmanar alla budgivare att inför auktionen närmare ta del av jordförvärvslagen och de förutsättningar som ställs upp för att beviljas förvärvstillstånd.

Tillträdesdag

Tillträdesdagen planeras till den 15 augusti 2022, men förutsätter att förvärvstillstånd beviljats. Har förvärvstillstånd inte meddelats innan tillträdet, så förskjuts tillträdet till att ske efter att sådant tillstånd erhållits.

På tillträdesdagen ska slutlikvid erläggas med avräkning för redan erlagd handpenning. Säljarna kommer inte att svara för att byggnaderna eller fastigheterna är avstädade på tillträdesdagen, utan en köpare får acceptera att fastigheterna tillträds i ostädat skick där lös egendom kan ha kvarlämnats. För det fall attefallshuset som återfinns på ön inte säljs till förvärvaren av fastigheterna ska nuvarande ägare äga rätt att på egen bekostnad forsla bort det senast under oktober 2022.

Säljarna kommer att tillse att den enda nuvarande inteckning som finns om 100 000 kronor, i form av datapantbrev, kommer att vara fri från pantsättning.

Besiktningsprotokoll, fotografier/film och ytterligare dokumentation

Byggnaderna på fastigheterna har besiktats genom sakkunnig person och vi hänvisar till den bifogade besiktningsrapporten för resultatet av besiktningen och ytterligare information om byggnaderna. En fotograf har med drönare fotograferat och filmat ön. Såväl den tekniska besiktningsrapporten som fotografier/filmer, FDS-utdrag, information om strandskydd, protokoll från vattenprover, tre värderingar av fastigheterna utförda under 2020 och tingsrättens beslut om utseende av god man finns utlagda på finner du via länken nedan:

Dokumentation Stora Lökholmen

 

Friskrivning

Med hänsyn till försäljningens karaktär kommer inga garantier avseende fastigheterna att lämnas. Säljarna kommer inte heller att ta ansvar för riktigheten av några uppgifter om fastigheterna som tillhandahållits genom denna annons eller på annat sätt, utan fastigheterna säljs i det skick de är i på auktionsdagen och på tillträdesdagen, med en total friskrivning för säljarna vad avser samtliga fel och brister i fastigheterna och byggnaderna. Det är således upp till respektive spekulant att själv undersöka alla förhållanden som rör fastigheterna och lämna bud på basis av dessa förutsättningar.

Har ni några frågor om fastigheterna eller auktionen är ni välkomna att kontakta Sebastian Törnqvist på Landahl Advokatbyrå, genom e-mail till sebastian.tornqvist@landahl.se eller tfn 08 66 66 759.