Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

OFFENTLIG AUKTION | Värmdö Vårholma

17 januari 2024

Vi inbjuder härmed till deltagande i offentlig auktion enligt samäganderättslagen för försäljning av fastigheten Värmdö Vårholma 1:415. Fastigheten är belägen på ön Losten nordost om Stockholm, i höjd med Åkersberga, och har en egen strandlinje. Ön har en egen brygga som trafikeras av Waxholmsbåtarna på linje 9. Båtar avgår bl.a. från Strömkajen i Stockholm, Gåshaga Brygga och Vaxholm. Advokat Johan Gustavsson, verksam på Landahl Advokatbyrå, har förordnats till god man för försäljningen.


Beskrivning 

Fastigheten Värmdö Vårholma 1:415 är belägen på den lilla ön Losten i Stockholms skärgård. Förutom nämnda fastighet så består ön av 9 ytterligare fastigheter.

Fastigheten utgörs av en naturtomt med klippor, sluttande i nordväst mot Saxarfjärden. Markarealen är 2 150 kvm och inget vatten innefattas. Fastigheten ligger utanför planlagt område men omfattas av strandskydd.

Fastigheten är taxerad enligt typkod småhusenhet, tomtmark (210). Taxeringsvärdet år 2021 uppgick till 2 614 000 kronor som i sin helhet består av markvärdet. Enligt taxeringsuppgifter är fastigheten en strandtomt. Ett förslag till nytt taxeringsvärde för 2024 har meddelats av Skatteverket som uppgår till 4 056 000 kronor.

Fastigheten har genom officialservitut (förmån) rätt till båtplats och badplats samt även genom officalservitut (förmån) rätt till gångväg på den intilliggande fastigheten Värmdö Vårholma 1:376. Fastigheten belastas av en inskriven ledningsrätt. 

På fastigheten finns en registrerad samfällighet med beteckningen S:1. Samfälligheten består av ett grönområde som kan nyttjas av delägarna till samfälligheten till exempel som gångväg. Ingen skötsel sker av detta område. På den samfällda marken finns även en brunn med tillhörande pump. Brunnen och pumpen används av fastighetsägarna efter behov. Något vattenprov har inte gjorts. 

Det finns en komplementbyggnad på den angränsande fastigheten Värmdö Vårholma 1:376 som korsar fastighetsgränsen in på den aktuella fastighetens tomt. Enligt uppgift rör det sig om en yta om ca 0,7 kvm.

På fastigheten återfinns en mindre byggnad omfattande ca 19 kvm BYA som bedöms vara uppförd på 1960-talet. Byggnaden är i mycket eftersatt skick och saknar framdraget vatten, avlopp och el. Enligt uppgift saknas bygglov för byggnaden. 

El finns enligt uppgift framdraget till Fastighetens tomtgräns. Elnätet ägs av Vattenfall.

>> Fastighetsöverlåtelseavtal | Fotografier | Övrig information

 

Visning

Det kommer inte att anordnas någon visning av fastigheten, utan spekulanter får på egen hand besöka ön och undersöka fastigheten och byggnaden innan auktionen.

Auktionen

Auktionen kommer äga rum torsdagen den 22 februari 2024 på Hotell Birger Jarl i Stockholm med adress Tulegatan 8, 113 53 Stockholm, med start kl. 10:00. För att få delta i auktionen kommer ni att behöva registrera och legitimera er hos auktionsförrättaren, som tilldelar varje budgivare ett budgivarnummer. Registrering kan göras under 30 minuter innan auktionsstart.

Deltagande i auktionen kan ske genom ombud. Ombudet ska i sådant fall till auktionsförrättaren inge en skriftlig fullmakt som ger ombudet behörighet rätt att för fullmaktsgivaren lämna bindande bud liksom att i övriga avseenden företräda denne i auktionen samt att för fullmaktsgivaren underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet. Ombudet ska ombesörja registrering av fullmaktsgivaren enligt ovan och giltig legitimation ska i sådant fall uppvisas både för fullmaktsgivaren och ombudet. Skulle ombudet företräda en juridisk person behöver även registreringsbevis för företaget uppvisas som kan styrka att firmateckning skett på rätt sätt på fullmakten.

Så snart auktionen avhållits avses ett fastighetsöverlåtelseavtal ingås med den budgivare som avgett det högsta budet. Eftersom avtalet innebär att handpenning om 10 % av köpeskillingen ska betalas till Landahl Advokatbyrås klientmedelskonto direkt vid kontraktstecknandet så kommer vi, inför undertecknandet, att be köparen att verifiera att denne innehar tillgängliga medel för direktöverföring. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt av avgivna anbud. Vi kommer även att förbehålla oss rätten att omedelbart häva ett avtal där handpenningen inte erläggs på avtalad tid, för att erbjuda annan budgivare att förvärva fastigheten.

Vänligen föranmäl er avsikt att delta på auktionen till Mikaela de Barès genom e-post till mikaela.debares@landahl.se senast två vardagar innan auktionsdagen.

Tillträdesdag

Tillträdesdagen planeras till torsdagen den 24 mars 2024 men möjlighet kan finnas till tidigare eller senare tillträde efter överenskommelse med den gode mannen. På tillträdesdagen ska slutlikvid erläggas med avräkning för redan erlagd handpenning. Säljarna kommer inte att svara för att byggnaden eller fastigheten är avstädade på tillträdesdagen, utan en köpare får acceptera att fastigheten tillträds i ostädat skick där lös egendom kan ha kvarlämnats.

Säljarna kommer att tillse att den enda nuvarande inteckningen som finns om 100 000 kronor, i form av ett skriftligt pantbrev, kommer att vara fri från pantsättning. 

Besiktning och friskrivning

Fastigheten och byggnaden på fastigheten har inte besiktigats eller värderats av den gode mannen eller av sakkunnig. Det är upp till respektive spekulant att göra de eftersökningar som spekulanten anser erfordras för att kunna bilda sig en uppfattning om fastigheten och byggnadens skick. Det åligger även en köpare att på egen hand undersöka i vilken mån bygglov kan beviljas för en nybyggnation på fastigheten.

Med hänsyn till försäljningens karaktär kommer inga garantier avseende fastigheten att lämnas. Säljarna kommer inte heller att ta ansvar för riktigheten av några uppgifter om fastigheten som tillhandahållits genom denna annons eller på annat sätt, utan fastigheten säljs i det skick den är i på auktionsdagen och på tillträdesdagen, med en total friskrivning för säljarna vad avser samtliga fel och brister i fastigheten och byggnaden. Det är således upp till respektive spekulant att själv undersöka alla förhållanden som rör fastigheten och lämna bud på basis av dessa förutsättningar.


Har ni några frågor om fastigheten eller auktionen är ni välkomna att kontakta Sebastian Törnqvist på Landahl Advokatbyrå, genom e-mail till sebastian.tornqvist@landahl.se eller telefon 08 66 66 759.