Betydande olägenhet i PBL – vad måste man tåla, och var?

Publicerad: 2022-05-24

När samhällsbyggnadsprocesserna allt mer fokuserar på att göra tillägg och ändringar i redan bebyggda miljöer, ökar risken för konflikter mellan nytt och gammalt. Johan Larsson redogör, i denna expertkommentar hos Lexnova, för ett antal avgöranden som berör frågan om under vilka förutsättningar en detaljplan kan anses medföra betydande olägenheter för omgivningen – en fråga som, mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av rättspraxis, bör lyftas fram redan tidigt i projekten.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Har du frågor kring Mark, Miljö & PBL?

Kontakta Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå