Exploatering av jordbruksmark – åt vilka håll blåser vindarna?

Publicerad: 2021-12-21

De senaste åren har antalet avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen som handlar om det nationella intresset jordbruksmark i 3 kap. 4 § miljöbalken formligen exploderat – vilket lett till en ökad medvetenhet hos bland annat kommuner och länsstyrelser. Johan Larsson går, genom frekventa nedslag i praxisflödet, igenom förutsättningarna för exploatering av jordbruksmark och föreslår en modell som kan användas som utgångspunkt för den egna bedömningen i plan- och byggärenden där bestämmelsen aktualiseras.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Har du frågor kring exploatering av jordbruksmark?

Kontakta Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå