Vilka bygglovskrav gäller för padelbanor?

Publicerad: 2022-04-25

Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå, har skrivit en artikel på Förvaltarforum i frågan vilka bygglovskrav som gäller för padelbanor.

Utdrag ur artikeln:

“Oavsett om det är fråga om en enstaka padelbana utomhus, flera utomhusbanor eller banor som anordnas inomhus gäller – oaktat bygglovskrav eller inte – att padelbanan är förenlig med den eventuella detaljplan som gäller för den plats där banan ska anordnas. Detaljplaner och dess föregångare byggnadsplaner, stadsplaner med flera innebär ofta begränsningar ifråga om hur viss mark eller en viss byggnad får användas. En avgörande kunskap är då att kunna förstå och tolka planen och vad som är tillåtet inom en viss användningsbestämmelse.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå