Skip to main content
Artiklar

När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?

06 september 2022

Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå, har skrivit en artikel på Förvaltarforum med titeln “När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?”

Sträva alltid efter att din åtgärd ska beviljas permanent lov. Det är ett av råden som juristen Johan Larsson ger dig som ska ansöka om bygglov. Men han ger även förklaring till när du får nöja dig med bara ett tidsbegränsat bygglov.


Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov – dels den ”klassiska” som kan användas för alla typer av bygglovspliktiga åtgärder, dels den som endast kan användas för uppförande av bostadsbyggnader (det vill säga inte när en byggnad byter användningsändamål).

Tidsbegränsade lov kan ges både inom och utom detaljplanelagda områden även om det är mest vanligt att denna typ av lov används inom sådana områden.

Till skillnad från permanenta bygglov är byggnadsnämnden inte skyldig att bevilja ansökningar om tidsbegränsade lov. Det framgår av lagtexten i 9 kap. 33 resp. 33 a §§ plan- och bygglagen (PBL).

Fråga varför det inte blev permanent bygglov

De två typerna av tidsbegränsade lov har en rad likheter, men även en del skillnader. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att pröva en åtgärd genom tidsbegränsat bygglov ska det inte vara möjligt att lämna ett permanent bygglov för åtgärden. Det kan vara fråga om tillfällig placering av byggbodar på mark som inte får bebyggas (”prickmark”), ett ändamål som inte är tillåtet enligt detaljplanen med mera.

Nästa förutsättning är att sökanden begär att åtgärden prövas genom ett tidsbegränsat bygglov. Det är alltför vanligt förekommande att tidsbegränsade lov beslutas på kommunens eget initiativ.

Anledningarna till detta är skiftande, men sökanden bör alltid förhöra sig om vad anledningen är till att det inte är aktuellt med ett permanent bygglov.

Krav på återställning

Den 1 augusti 2022 infördes dessutom ett krav på att platsen eller byggnadsverket som lovet avser ska återställas innan tiden för lovet går ut – om inte permanent lov för åtgärden har lämnats innan dess. Det krävs varken lov eller anmälan för sådana återställningsåtgärder. (9 kap. 33 b § PBL.)

Till återställningskravet har även kopplats byggsanktionsavgifter (9 kap. 26–32 §§ plan- och byggförordningen).

Råd på vägen

Mot bakgrund av de något speciella utmaningarna som är kopplade till de tidsbegränsade loven ges nedan ett par konkreta tips på vägen.

  • Sträva alltid efter att din åtgärd ska beviljas permanent lov. Tidsbegränsade lov kan bara bli aktuella när det brister i någon av förutsättningarna för permanent lov – och om du som sökande begär det.
  • Ha en dialog med handläggaren om vilka brister som kan finnas och om projektet kan justeras för permanent lov.
  • Tidsbegränsade lov – utom för nybyggnad av bostäder – kan inte användas för att tillgodose permanenta ändamål under tiden som kommunen arbetar med en detaljplan. Åtgärden måste vara av tillfällig karaktär.
  • Ansök om maximal tid (10 år) direkt. Varje gång du återkommer med en ansökan om förlängning tas avgift ut enligt taxa.
  • Ansök om förlängning av det tidsbegränsade lovet (maximal total tid är 15 år) i anslutning till att det första lovet beviljas.
  • Använd inte tidsbegränsade bygglov när behovet kan tänkas bli permanent utan att ha en reservplan – det kan vara fråga om avveckling, omlokalisering eller planarbete.

Till artikeln hos Förvaltarforum