Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Jakträtt | Fiskerätt

Ett av våra kompetensområden

Har du rätt att jaga och fiska på din mark?


Jakträtt och fiskerätt handlar om utövande och upplåtelse av jakt och fiske. Upplåtelser av jakträtt eller fiskerätt kallas ofta för jaktarrende respektive fiskearrende, även om rättigheterna utgör s.k. partiella nyttjanderätter som innebär att rättighetshavaren endast får en begränsad rätt att använda fastigheten som rättigheten upplåts i.

Upplåtelse av jakt eller fiske kan liknas vid en rätt att avverka skog på fastigheten, en grus- eller bergtäkt.  

Vissa upplåtelser av fiske regleras, utöver bestämmelserna i jordabalken, även av lagen om fiskearrenden. Det är fråga om sådana fiskearrenden där ändamålet med upplåtelsen är yrkesfiske eller annat fiske som är av väsentlig betydelse för arrendatorns försörjning. För vissa jaktarrenden, om jakträtten upplåts mot ersättning och tiden för upplåtelsen överstiger ett år, gäller bestämmelser i jaktlagen utöver jordabalkens bestämmelser.  

Upplåtelser av jakt och fiske representerar ofta betydande värden och kan samtidigt innebära behov av att reglera frågor vid sidan av den egentliga jakt- eller fiskerättsupplåtelsen. Det kan handla om en så pass grundläggande fråga som vem som ska vara jakt- eller fiskerättsinnehavare, upplåtelsetid, vilka arter avtalet omfattar, vad som gäller för användning av eller investeringar i jaktkojor, torn eller andra byggnader eller anläggningar, bedrivande av näringsverksamhet, deltagande i vilt- eller fiskevård, samordning mellan utövandet av jakt- eller fiskerätten med annan markanvändning och en rad andra frågor. 

Vi kan biträda med rådgivning inför upplåtelser, utformning och upprättande av avtal samt företräder våra klienter vid tvist om jakträtt eller fiskerätt.