Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Miljörätt | Vattenrätt

Ett av våra kompetensområden

Att värna om miljöaspekten


Miljörätt avser regler som är av betydelse för den yttre miljön, så som utomhusluft, yt- och grundvatten, naturresurser m.m. Miljölagstiftningen finns framför allt samlad i miljöbalken, vars mål är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Miljöbalken innehåller bland annat regler om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, förorenad mark och avfall. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen behandlar också miljörättsliga frågor. Även EU-lagstiftningen avseende miljörätt har stor inverkan på rättsläget i Sverige.

Inom vattenrätten beaktas miljöaspekter såväl som äganderätter till mark och eventuella ersättningsfrågor som kan uppkomma. Det finns många inskränkningar i hur vatten får användas även för den fastighetsägare där vatten finns. Vattenverksamhet kräver ofta tillstånd och olika principer, så som försiktighetsprincipen och hushållningsprincipen, måste beaktas. Vidare måste det beaktas att tillstånd inte hindras av befintlig detaljplan eller områdesbestämmelser.

Landahl anlitas ofta som rådgivare inom miljörättsliga frågor, såsom vid ansvar för förorenad mark och efterbehandlingsåtgärder. Vi har gedigen erfarenhet av strategiska överväganden inför planerade åtgärder. I vissa fall behöver konsekvenser av viss verksamhet övervägas och analyseras och avvägningar kan behöva göras för att bedöma huruvida en åtgärd kommer godkännas ur miljösynpunkt. Vi har stor kompetens avseende vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka tidsaspekter som kan komma i anspråk.

Vi har även expertkompetens inom området vattenrätt och kan bistå med rådgivning bland annat avseende tillståndsprövningar, anmälnings- och omprövningsärenden och i tillsynsärenden. Landahl företräder ofta sakägare i vattenrättsliga frågor. Vi kan utreda möjligheter och förutsättningar till önskad vattenverksamhet samt har stor erfarenhet att agera ombud vid tillståndsprövning vid domstol samt vid anmälan och ansökan om vattenverksamhet.