Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Bolagsrätt

Ett av våra kompetensområden

Behandlar bl a hur bolag, föreningar och stiftelser skapas och upplöses


Utöver den fastighetsrättsliga juridiken erbjuder vi rådgivning kring allmän bolagsrätt.

 Bolagsrätt behandlar bland annat hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas och upplöses, vad som är kännetecknande för de olika associationsformerna, vilka som får representera dem i avtal med utomstående och hur resultatet ska fördelas mellan ägarna.

Vi har stor erfarenhet av rådgivning vid frågor om finansiering, kapitalanskaffningar, nyetableringar, ägarfrågor, bolagsstämmor, styrelsemöten, bolagsetableringar, fusioner, likvidationer, inlösenförfaranden, styrelse- och VD-ansvarsfrågor, låneförbudsregler, värdeöverföringar, samarbetsavtal och aktieägaravtal och alla typer av bolagshandlingar.