Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Entreprenadrätt I Konsulträtt

Ett av våra kompetensområden

Vad är en entreprenad?


Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare, där entreprenören ofta får i uppdrag att utföra arbete. Entreprenadrätten innefattar även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. Även avtalsförhållandet med tekniska konsulter faller in under entreprenadrättens område. Inom entreprenadrätten aktualiseras även frågor om allmän avtalsrätt och processuella frågor så som bevisfrågor.  

Entreprenadrätten regleras inte genom särskild lagstiftning utan området regleras främst via branschens egna standardavtal. De standardavtal beställare och entreprenörer ofta hänvisar till i entreprenadkontrakt är Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06) samt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

I relationen mellan beställare och teknisk konsult avtalas ofta Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK 09). Sammanlänkat med nyss nämnda standardavtal är det s.k. AMA-systemet där branschen reglerat tekniska frågor (Allmän material- och arbetsbeskrivning). AMA-systemet innefattar även en administrativ del (AMA AF). Avseende konsumententreprenader finns reglering avseende dessa i konsumenttjänstlagen. 

Landahl har stor erfarenhet inom entreprenadrättens och konsulträttens område. Vi biträder såväl beställare, byggherrar och entreprenörer som tekniska konsulter löpande under hela byggprocessen. 

Vi kan t.ex. bistå vid kontraktsförhandling och kontraktsskrivning och kan genom vår gedigna erfarenhet och kunskap förutse och förekomma eventuella problem och i ett tidigt skede reglera frågor mellan parterna.  

Vid entreprenaders framskridande kan frågeställningar uppkomma och Landahls jurister har stor kompetens och erfarenhet av att tolka standardavtalen på området samt kan rådgöra hur pågående entreprenader bör hanteras.  

För det fall att tvist uppstår har vi stor vana och kunskap av att biträda som ombud i entreprenadtvister vid domstol samt vid skiljenämnd. Vi biträder såväl vid mindre konsumententreprenader som vid stora projekt och i kommersiella entreprenader.