Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

PBL | Planrätt | Byggrätt

Ett av våra kompetensområden

Alla frågor som gäller detaljplaner, bygglov och byggskede


Plan- och byggrätten omfattar regelverket om planläggning av mark och vatten samt byggande. Den centrala lagstiftningen inom kompetensområdet är plan- och bygglagen, men kompetensområdet omfattar mycket mer än så.

Genom plan- och bygglagen regleras både stora och små frågor; översiktlig fysisk planering av kommuner, detaljplaner och områdesbestämmelser för ett eller flera kvarter, exploatering, gatukostnadsersättning, bygglov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och användningen av den byggda miljön. Plan- och bygglagen innehåller även regler om tillsyn, ingripanden och påföljder. Det handlar till exempel om förelägganden, förbud och byggsanktionsavgifter. Till plan- och bygglagen hör ett omfattande komplex av andra författningar i form av förordningar och föreskrifter.

Plan- och byggrätten omfattar mycket mer än enbart de regler som finns i plan- och bygglagen. Både små och stora projekt kan, utöver reglerna i den lagen, även innebära ett behov av att hantera parallella frågor enligt miljöbalken (t.ex. strandskydd, annat områdesskydd eller riksintressen) och fastighetsbildningslagstiftningen.

Landahls jurister har erfarenhet av att arbeta med projekt och frågor av de mest skiftande storlek och omfattning – från det enskilda bygglovet eller förhandsbeskedet till komplexa detaljplaneprojekt. Genom vår breda kompetens kan vi arbeta med plan- och byggrätten på ett integrerat sätt i förhållande till andra regelverk, vilket skapar förutsättningar för tillfredställande helhetslösningar. Vi arbetar både med löpande rådgivning i olika projekt och företräder våra klienter vid tvister.