Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Fastighetsbildning

Ett av våra kompetensområden

Planerar ni att nybilda eller ombilda en fastighet?


Fastighetsbildning omfattar de juridiska frågor som hanteras enligt fastighetsbildningslagen. De vanligaste frågorna handlar om avstyckning, klyvning och sammanläggning av fastigheter. Genom en fastighetsbildningsförrättning kan fastighetsindelningen ändras, servitut kan bildas, ändras eller upphävas. 

Till området hör också frågor enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen. Anläggningslagen handlar bland annat om inrättande, ändring och upphävande av gemensamhetsanläggningar för t.ex. vägar. Vi arbetar också med frågor som gäller förvaltningen av gemensamhetsanläggningar enligt lagen om förvaltning av samfällighetsföreningar; både när det gäller samfällighetsföreningar och delägarförvaltning. Ledningsrättslagen handlar om under vilka förutsättningar och i vilken omfattning utrymmen får tas i anspråk för olika typer av ledningar och anordningar som hör till ledningarna. Det kan vara fråga om ledningar för elström, vatten, avlopp, data- eller telekommunikation m.m. En gemensam nämnare för fastighetsbildningsfrågorna är att frågorna om ersättning ofta är av stor betydelse.  

Fastighetsbildningslagstiftningen spelar ofta en central roll vid planering och genomförande av olika fastighetsprojekt. Ofta är frågorna om fastighetsbildning knutna till flera av våra kompetensområden som en av många fastighetsjuridiska aspekter i en viss frågeställning. Genom vår breda kompetens inom det fastighetsjuridiska området kan vi hantera fastighetsbildningsfrågorna i många olika kontexter – vilket skapar förutsättningar för ekonomiskt fördelaktiga och långsiktigt hållbara lösningar. 

Inom kompetensområdet biträder vi fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra aktörer i alla fastighetsbildningens olika skeden och företräder även våra klienter som ombud under handläggningen av fastighetsbildningsärenden hos lantmäteriet, i mark- och miljödomstol samt i allmän domstol.