Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Kostnadskalkyl | Ekonomisk plan

Ett av våra kompetensområden

Vi kan hjälpa er hela vägen med ombildningen 


En mycket viktig del av ett nyproduktionsprojekt är de dokument som föreningen behöver upprätta såsom kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Vi kan bistå er med upprättande av dessa handlingar.

Upprättande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer är ett viktigt led inom ramen för nyproduktion av bostadsrätter. En kostnadskalkyl är en preliminär kalkyl för ett nyproduktionsprojekt för bostadsrätter som upprättas av bostadsrättsföreningens styrelse. Av kostnadskalkylen ska framgå bland annat information om bostadsrättsföreningen, en beskrivning av föreningens ägda eller tilltänkta fastighet/fastigheter, föreningens anskaffningskostnad, uppgifter om finansiering och föreningens löpande kostnader och intäkter. Därutöver ska kostnadskalkylen innehålla en ekonomisk prognos över bostadsrättsföreningens första sexton år och en känslighetsanalys utvisande bostadsrättsföreningens känslighet för ökade räntor och inflation.  Det är utifrån informationen som framgår av kostnadskalkylen som de beräknade avgifterna för bostadsrätterna beräknas.

När kostnadskalkylen är färdigställd ska den granskas av två stycken, av Boverket utsedda, intygsgivare. Intygsgivarna agerar som en garant för att de uppgifter som framgår av kostnadskalkylen vilar på ett vederhäftigt och väl underbyggt underlag och framstår som hållbart. Intygsgivarnas granskning utmynnar i ett intyg där det framgår att kostnadskalkylen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömningen av bostadsrättsföreningens verksamhet och att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kostnadskalkylen framstår som hållbar.

Först efter att kostnadskalkylen är intygsgiven av intygsgivarna får bostadsrättsföreningen börja teckna så kallade förhandsavtal, med innebörden att bostadsrättsföreningen och en förhandstecknare ingår ett avtal om framtida upplåtelse av en bostadsrätt. Ett förhandsavtal som tecknas utan att förhandstecknaren först erhållit ett erbjudande innehållande 11 särskilda informationspunkter samt innan det finns en intygsgiven kostnadskalkyl är ogiltigt. 

Framtagandet av en kostnadskalkyl sker i regel förhållandevis tidigt i ett nyproduktionsprojekt och det kan dröja flera år innan inflyttning ska ske, varför uppgifterna i kostnadskalkylen kan komma att förändras allteftersom projektet fortlöper.

Efter det att en kostnadskalkyl är intygsgiven och bostadsrättsföreningen ingått förhandsavtal så påbörjas arbetet med den ekonomiska planen. Den ekonomiska planen är en fortsättning på det arbete som gjorts i kostnadskalkylen men innehåller betydligt mer preciserade uppgifter än vad kostnadskalkylen gör. Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning som ska göra det möjligt att bedöma bostadsrättsföreningens verksamhet. Informationen som framgår av den ekonomiska planen, till skillnad från kostnadskalkylen, ska inte vara preliminär utan ska bygga på verkliga omständigheter.

För att en bostadsrättsförening ska få ingå så kallade upplåtelseavtal och upplåta bostadsrätt till en lägenhet till en förvärvare måste den ekonomiska planen intygsges av intygsgivare och därefter registreras hos Bolagsverket. Intygsgivningen sker på samma sätt som med kostnadskalkylen med skillnaden att den ekonomiska planen efter intygsgivningen ska registreras hos Bolagsverket. Ett upplåtelseavtal som ingås utan att det finns en registrerad ekonomisk plan är ogiltigt.

Vi har sedan år 2000 varit klienter behjälpliga genom hela processen av framtagande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Genom upprättandet av hundratals kostnadskalkyler och ekonomiska planer har vi fått stor erfarenhet av hela processen och kan vägleda er från det första utkastet av kostnadskalkylen till den slutliga registrerade ekonomiska planen. Vi har genom vår långa erfarenhet goda kontakter med intygsgivare och tekniskt sakkunniga för att kunna hantera samtliga frågor som kan uppkomma.

Vi håller även fortlöpande utbildningar för klienter och externa parter i hur upprättandet av kostnadskalkyler och ekonomiska planer med fördel ska ske, vilka faktorer som är viktiga att alltid förhålla sig till och hur man undviker att göra misstag.

Oavsett om ert företag gör sitt första nyproduktionsprojekt av bostadsrätter eller om ert företag har arbetat på området under många år kan vi utlova att vi besitter den spetskompetens som behövs för att tillse att just ert projekt når bästa möjliga resultat.