Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Projektutveckling | Nyproduktion

Ett av våra kompetensområden

Vi hjälper er hela vägen i ert fastighetsprojekt


Inom ramen för Landahls kompetensområde projektutveckling och nyproduktion ryms en stor del av vår affärsinriktning, att vara en fastighetsrättslig fullservicebyrå som biträder klienten från ax till limpa och att arbeta tillsammans med klienten för att uppnå bästa möjliga slutprodukt.

Projektutveckling och nyproduktion omfattar ett stort antal olika arbetsmoment och innebär ofta rådgivning i projekt som sträcker sig över en lång tidsperiod. I projektens olika skeden ställs klienten inför en omfattande mängd frågeställningar, beslut och uppgifter som behöver hanteras. Oavsett i vilket skede eller vilken frågeställning klienten ställs inför bidrar vi med kunskap och förslag på bästa möjliga tillvägagångssätt med ett tydligt fokus på klientens slutliga mål.

Vi biträder löpande klienter inom nyproduktion och projektutveckling med bland annat följande: 

 • Bildande av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag
 • Upprättande av stiftelseurkunder, bolagsordningar, stadgar, delägaravtal och aktieägaravtal
 • Rådgivning vid markanvisningsavtal och exploateringsavtal
 • Genomförande av due diligence processer
 • Förhandlingar, upprättande och tolkningar av avtal och ansökan om lantmäteriförrättningar
 • Förhandlingar och upprättande av avtal avseende finansiering och säkerhetsfrågor
 • Genomförande av fastighetsöverlåtelser genom aktieöverlåtelse, fusion, bolagsöverlåtelse, fastighetsbildning, klyvning och ombildning till bostadsrätt
 • Ledandet av styrelsearbetet i ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och aktiebolag
 • Förberedelser inför och genomförande av föreningsstämmor och bolagsstämmor
 • Upprättande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer samt intygsgivning av desamma
 • Upprättande av erbjudande om förhandsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal
 • Processer i allmän domstol, hyres- och arrendenämnder samt skiljeförfaranden

Landahls jurister har mångårig erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt under hela projektens livscykel. Genom att vara en fullservicebyrå inom fastighetsjuridik kan vi erbjuda kompetens inom samtliga fastighetsrättsliga områden på en och samma byrå.

Klienten avgör om vi ska leda hela projektet eller vara behjälplig med särskilda insatser. Vi har under många år biträtt några av Sveriges största bostadsrättsutvecklare, och att dessa klienter återkommer talar tydligt för att vi har den spetskompetens som krävs för ett lyckat nyproduktionsprojekt. Utöver att vi biträder klienten i projektutveckling och nyproduktion anlitas Landahls jurister flitigt som förläsare inom projektutveckling, fastighetstransaktioner och nyproduktion.