Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Tomträtt

Ett av våra kompetensområden

Besittningsrätt på område som avdelats för att bebyggas


Tomträtt innebär upplåtelse av fastigheter som innehas av svenska staten eller kommuner för bebyggelse.

Bebyggelsen kan avse bostäder (både flerbostadshus, småhus och villor), kontor, andra kommersiella lokaler eller industri. Tomträtt är mer långsiktigt än andra nyttjanderätter och ger tomträttshavaren en besittningsrätt till fastigheten som nästan kan likställas med äganderätt. Tomträtt kan inte sägas upp av tomträttshavaren och fastighetsägaren, d.v.s. staten eller kommunen. Möjligheter att säga upp tomträtter är begränsade och kan endast ske efter längre tidsperioder.

Vi biträder klienter i samband med förhandlingar om ingående, upprättande och tolkning av tomträttsavtal och företräder även våra klienter som ombud i ärenden avseende ändring av tomträttsavgäld, uppsägning av tomträtt, inlösen och liknande ärenden inför mark- och miljödomstolar och i allmän domstol samt i kontakter med lantmäteriet.