Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Bostadshyresrätt

Ett av våra kompetensområden

Allt från kontraktsskrivning till uppsägning


Hyresrätten innefattar både bostadshyresrätt och kommersiell hyresrätt. Den senare kallas i folkmun även lokalhyresrätt.

Vi på Landahl är specialiserade på båda två och biträder, i princip uteslutande, fastighetsägare och hyresvärdar i ärenden som faller inom hyresrätten. I vissa fall företräder vi även hyresgäster. 

I ett hyresförhållande är både hyresgästen och hyresvärden väldigt ofta intresserade av att upprätthålla en god relation med varandra, men ibland leder en diskussion till en tvist. I sådana situationer är det fördelaktigt att ta biträde av oss på Landahl som inte bara har god erfarenhet av hyreslagen (12 kap jordabalken) men även en vilja att bidra till en god dialog mellan parterna och ett gott avslut för er. Vi biträder även med konfliktlösning, rådgivning och biträde i samtliga frågor som rör hyresrätten så som exempelvis avhysningar, avstående från besittningsskydd, blockuthyrning, borgen och annan säkerhet, rätten till överlåtelse, byte och andrahandsupplåtelse, hyresnedsättning, ombyggnad, sanering och hyresgästinflytande, konkurs i hyresförhållande, åtgärds- och upprustningsföreläggande, ändring av hyresvillkor, uppsägning av hyresavtalet till upphörande och för omförhandling samt hyresgästens och hyresvärdens rätt till skadestånd. 

Hyresrätten är mer komplicerad än vad man kan tro och därför är det viktigt att ta hjälp av jurister som är väl insatta i rättsområdet. Våra jurister har mångårig erfarenhet av hyresrättsliga frågor och tvister i hyresnämnden och i domstolen, och är frekvent anlitade vid tvister avseende både bostäder och lokaler, särskilt uppsägnings- och skadeståndstvister. 

Vi biträder även med att upprätta skräddarsydda avtal anpassade för ändamålet med förhyrningen och med hyresobjektet i fråga, vid behov göra utredningsarbete avseende till exempel otillåten andrahandsupplåtelse och förhandla hyran i flerbostadshus.