Hoppa till huvudinnehållet
Akademi

Nyproduktion | Exploatering av mark - Datum ännu inte fastställt

  • Tycker du att ämnet är lika roligt som vi?

Kursen för dig som jobbar med eller ger rådgivning inom nyproduktion med fokus mot bostadsrättsföreningar.


Datum ännu inte fastställt


Du är kanske till exempel intygsgivare, arbetar på ett bolag som bygger eller producerar bostadsrätter, ger rådgivning till bolag som producerar bostadsrätter (såsom jurist, skattekonsult eller projektledare) eller är mäklare och vill förstå de olika delmomenten i projekten bättre.

Vi har gedigen, både teoretisk och praktisk, kunskap om hur denna typ av projekt genomförs i alla steg.

Tanken är att du efter genomförd kurs ska ha ett helikopterperspektiv liksom en förståelse för vad som kan vara extra viktigt att fokusera på. De olika delmomenten belyses både teoretiskt och praktiskt i denna kurs.

På kursen kommer vi att gå igenom juridiken och ge praktiska råd inom följande huvudområden

•    Helhetsperspektivet – när sker olika kritiska händelserna – från markförvärvet till överlämnandestämma

•    Exploateringsavtalet, åtaganden och villkor, överlåtelsemöjligheter avseende förpliktelser, eventuella kvarstående förpliktelser under lång tid, säkerhet och viten

•    Vilka är de vanligaste transaktionsmodellerna och vad bör man tänka på; direktöverlåtelse av fastighet, aktieöverlåtelser, fusioner och fastighetsbildning/reglering

•    Stadgar: Utformning och innehåll, tvingande och dispositiva regler, underhållsansvar, andrahandsuthyrning, villkor för medlemskap och inflytande i föreningen 

•    Erbjudande, betänketid och formkrav avseende förhandsavtal och upplåtelseavtal; innehåll och bilagor, formkrav, avtal i tidigt skede, förändringar, möjligheterna att frånträda, beräknad upplåtelsetidpunkt och tid för tillträde

•    Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen; innehåll, nödvändigt underlag till intygsgivarna, nya lagregler från och med 1 januari 2024 och avskrivningsregler

•    Förutsättningarna för att en bostadsrättsförening ska kunna upplåta bostadsrätt; slutlig anskaffningskostnad, ändring i lagen, säkerhet och tillstånd från Bolagsverket

•    Beslut: Stämmobeslut eller styrelsebeslut, vilka beslut ska fattas, protokoll och jäv

•    Exploatörens förpliktelser enligt garantier och avtal i förhållande till föreningen

•    Avtalskedjan entreprenören – föreningen – förvärvaren 

•    Översiktlig spaning mot framtiden; digitala stämmor, offentligt lägenhetsregister, tillträde som formkrav vid förhandsavtal m.m.

Om ni är flera som vill gå kursen från samma företag kan vi ta fram en specialanpassad kurs med fokus på  det ni önskar veta mer om. Pris lämnas på förfrågan. 

Du är välkommen att anmäla intresse om du vill gå kursen.

 


Intresseanmälan för kurs