Våra affärsområden

Transaktioner & Exploatering

Ärenden som rör bolags- och fastighetstransaktioner, fastighetsbildning och exploatering. Vi erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela livscykel; från förvärv och projektutveckling till genomförande och överlämning.

Mark, Miljö & PBL

Konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Entreprenad

Assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Hyra

Inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Bostadsrätt

Här ryms både allmän rådgivning och tvistelösning. Vi hjälper såväl fastighetsutvecklare och föreningar som bostadsrättshavare och har bred erfarenhet av ombildning och nybildning av bostadsrätt.

Fel i fastighet

Alla överlåtelserelaterade frågor, dolda fel och avvikelser. Många frågor kan uppstå vid ett fastighetsköp. Inom mäklarjuridiken täcker vi samtliga frågeställningar som kan uppkomma i mäklarens förmedlingsarbete såsom upprättande av villkor, avtal samt biträde i tvister.

 

I listan kan du läsa mer om respektive verksamhetsområde.