Plan- och bygglagsfrågor

Inom plan- och byggområdet ger vi konsultation till byggherrar och sakägare, huvudsakligen i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Landahl har en stor och gedigen kompetens inom området. Förutom att biträda aktörer i plan- och byggprocessen, håller vi även löpande en omfattande kursverksamhet inom rättsområdet.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Emma Eriksson
Carolina Gustavsson
Marianne Montelius
Johan Larsson